ورود
شناسه كاربري :
كلمه عبور :

پیام روز
               ياد خدا آرام بخش دلهاست 

پیگیری اصالت مدارک
شماره سند :

انتقادات و پشنهادات
درج انتقادات و پشنهادات
پیگیری نظرات


     

                 سامانه اداري و مالي دانشگاه شيراز


 سايت هاي مرتبط:


سايت دانشگاه شيراز                                                     بانکداري الکترونيک بانک ملت

سامانه اتوماسيون اداري                                                 اتوماسيون تغذيه دانشگاه 

سامانه آموزشي دانشجويي پژوهشي                                     دريافت نرم افزار

پست الکترونيک                                                           آموزش کارکنان 

 سامانه  تلفن هاي دانشگاه 

از همکاران گرامي خواهشمنديم در نگهداري و عدم فراموشي شناسه کاربري و کلمه عبور خود دقت فرمايند و همچنين جهت تعويض

کلمه عبور خود اقدام فرمايند. (مسئوليت امنيت کلمه عبور به عهده شخص مي باشد)