ورود
شناسه كاربري :
گذر واژه :
فراموشی گذر واژه؟

پیام روز
               ياد خدا آرام بخش دلهاست 

پیگیری اصالت مدارک
شماره سند :

انتقادات و پشنهادات
درج انتقادات و پشنهادات
پیگیری نظرات
لطفا به نکات زير توجه نماييد :
- اگر تعداد حروف رمز شما بيش از طول محل ورود رمز بود در هنگام تايپ هيچ حرفي از بين نمي رود و کلمه رمز بصورت کامل مورد بررسي قرار مي گيرد !
- در حفظ امنيت کلمه عبور خود دقت کنيد و آن را حتي براي نزديک ترين دوستان خود فاش نسازيد ، زيرا ممکن است اطلاعات شخصي شما فاش شود يا اطلاعاتي به نام شما در سيستم ثبت گردد !
- اگر هنگام تايپ کلمه عبور , کند هستيد ، ممکن است ديگران کليدهايي که فشار مي دهيد را بخاطر بسپارند و از اين طريق پي به کلمه رمز شما ببرند . هنگام کار با کامپيوتر هاي عمومي يا دانشجويي در صورت خروج از محل حتي اگر زمان آن کوتاه باشد ، حتما از سيستم خارج شويد !
- دقت داشته باشيد با گوشي موبايل يا دوربين هاي کوچک از کيبورد شما در هنگام تايپ کلمه عبور فيلم برداري نشود !

سايت دانشگاه شيراز                                                      بانکداري الکترونيک بانک ملت

سامانه اتوماسيون اداري                                                 اتوماسيون تغذيه دانشگاه 

سامانه آموزشي دانشجويي پژوهشي                                    دريافت نرم افزار

پست الکترونيک                                                          آموزش کارکنان 

سامانه تلفن هاي دانشگاه 

* از همکاران گرامي خواهشمنديم در نگهداري و عدم فراموشي شناسه کاربري و کلمه عبور خود دقت فرمايند و همچنين جهت تعويض

کلمه عبور خود اقدام فرمايند. (مسئوليت امنيت کلمه عبور به عهده شخص مي باشد)   

درصورت فراموشي رمز اطلاعات به ايميل شما ارسال ميشود درغير اينصورت ميتوانيد در سيستم مکاتبات اداري جهت تعويض رمز به خانم رويا مختاريان پيام ارسال فرماييد.