ورود
شناسه كاربري :
گذر واژه :
فراموشی گذر واژه؟

پیام روز
               ياد خدا آرام بخش دلهاست 

پیگیری اصالت مدارک
شماره سند :

انتقادات و پشنهادات
درج انتقادات و پشنهادات
پیگیری نظرات
لطفا به نکات زير توجه نماييد :
- اگر تعداد حروف رمز شما بيش از طول محل ورود رمز بود در هنگام تايپ هيچ حرفي از بين نمي رود و کلمه رمز بصورت کامل مورد بررسي قرار مي گيرد !
- در حفظ امنيت کلمه عبور خود دقت کنيد و آن را حتي براي نزديک ترين دوستان خود فاش نسازيد ، زيرا ممکن است اطلاعات شخصي شما فاش شود يا اطلاعاتي به نام شما در سيستم ثبت گردد !
- اگر هنگام تايپ کلمه عبور , کند هستيد ، ممکن است ديگران کليدهايي که فشار مي دهيد را بخاطر بسپارند و از اين طريق پي به کلمه رمز شما ببرند . هنگام کار با کامپيوتر هاي عمومي يا دانشجويي در صورت خروج از محل حتي اگر زمان آن کوتاه باشد ، حتما از سيستم خارج شويد !
- دقت داشته باشيد با گوشي موبايل يا دوربين هاي کوچک از کيبورد شما در هنگام تايپ کلمه عبور فيلم برداري نشود !

سايت دانشگاه شيراز                                                      بانکداري الکترونيک بانک ملت

سامانه اتوماسيون اداري                                                 اتوماسيون تغذيه دانشگاه 

سامانه آموزشي دانشجويي پژوهشي                                    دريافت نرم افزار

پست الکترونيک                                                          آموزش کارکنان 

سامانه تلفن هاي دانشگاه 

*شناسه کاربري وگذرواژه کارکنان بازنشسته کدملي مي باشد.

* از همکاران گرامي خواهشمنديم در نگهداري و عدم فراموشي شناسه کاربري و کلمه عبور خود دقت فرمايند و همچنين جهت تعويض

کلمه عبور خود اقدام فرمايند. (مسئوليت امنيت کلمه عبور به عهده شخص مي باشد)